Navn og hjemsted

§ 1 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Kløvermarken” og dens hjemsted er Thorsager by, Rønde Kommune.

 

Medlemskreds

§ 2 Foreningens pligtige medlemmer er de til enhver tid værende ejere af udstykkede parceller i det af retningsplan for parcelhusområdet mellem Skolevej (nu Kløvervangen) og Ulvedalsvej omfattede område.

Foreningen er pligtig til at udvide sit område og sin medlemskreds i overensstemmelse med retningsplanens § 9. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer, og i den forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl, samt parcellens matr. nr.

Det påhviler hvert enkelt medlem at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring.

 

Forpligtelser

§ 3 Foreningen er pligtig at modtage adkomst på boligveje, gangstier og friarealer, samt områder eller anlæg i øvrigt i det omfang, det er bestemt i ovennævnte retningsplan.


§ 4 Foreningen skal varetage ren- og vedligeholdelse af ovennævnte område og anlæg, samt øvrige opgaver, der er fastsat i retningsplanen. Den skal tillige varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Nye opgaver, der pålægger medlemmerne økonomiske eller andre forpligtelser og som ikke er hjemlet i retningsplanen, servitutter eller foreningens vedtægter, kan dog kun tillægges foreningen, når de på en generalforsamling er vedtaget efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, jf. § 15.


§ 5 Foreningen kan udarbejde et ordensreglement for området. Reglementet, samt ændringer hertil, skal for at være gyldige være vedtaget på en generalforsamling med et kvalificeret flertal på ¾ af de på generalforsamlingen repræsenterede.

§10 i Retningsplanen foreskriver:

Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende. Radio, grammofon, fjernsyn og bånd-optager eller lignende med højttaler forsynde apparater samt musikinstrumenter må kun anvendes indendørs og for lukkede døre og vinduer.

Parcellerne skal stedse i det hele holdes ordentlig, ren og ryddelig stand.

Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, som opholder sig udendørs.

Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når det sker med færdselsmæssigt formål.      

Ubebyggede parceller skal holdes dyrkede og fri for ukrudt.

§ 8 stk. 1 i Retningsplanen foreskriver:

”Hegn mod stier skal være stedsegrøn ligusterhæk med færdigklippet max. højde 1.80 m”. Dette punkt håndhæves ikke af Grundejerforeningen.


§ 6 Beslutninger om anvendelse af fællesarealer træffes af generalforsamlingen i overensstemmelse med reglerne i § 5.


§ 7 De af foreningen lovligt foretagne dispositioner er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.


§ 8 Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjemand ikke solidarisk for foreningen forpligtelser. Denne bestemmelse kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

 

Økonomi

§ 9  Ved foreningen oprettelse betales af hvert medlem for hver grund han ejer, et indskud på kr. 50, -, der forfalder senest 2 mdr. efter den stiftende generalforsamling. I øvrigt betaler hvert medlem, for hver grund han ejer, et årligt kontingent til dækning af foreningens udgifter. Det årlige kontingent fastsættes og erlægges efter generalforsamlingens bestemmelse.

Indskud og kontingent opkræves ved kassererens foranstaltning.

I tilfælde af ikke rettidigt indbetalt kontingent pålægges et rykkergebyr på kr. 100, -.

Restance på mere en  måned berettiger til retslig inkasso. Omkostningerne herved af-holdes af restanten. Er restancen ikke betalt senest 8 dage før generalforsamling, fortabes stemmeretten på generalforsamlingen, samt valgbarheden.

 

Generalforsamlingen

§ 10 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.


§ 11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned i Thorsager. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsfortegnelsen anførte adresse. I indkaldelsen skal være anført dagsorden.

Rettidige forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar forud for årets generalforsamling, således at de kan blive medtaget i indkaldelsen til generalforsamling.


§ 12 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4.      Rettidigt indkomne forslag.

5.      Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent og opkrævningsterminer.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.

7.      Valg af revisorer og revisorsuppleanter.

8.      Eventuelt.

Under punkt 8, eventuelt, kan der ikke sættes forslag under afstemning. 


§ 13 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen, en generalforsamling eller 25% af de behørigt betalende medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af emne. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinære generalforsamlinger (jf. § 11 stk. 1) og skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom.


§ 14 Hvert medlem har én stemme for hver grund han ejer. Et medlem kan dog højst have 10 stemmer. Hvor en grund har flere ejere kan kun én stemme.

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller til et med-lem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 5 fuldmagter. En fuldmagt gælder kun én generalforsamling. 

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem af forsamlingen kræver afstemningen foretaget skriftligt.

Hvor ikke andet er bestemt i vedtægterne, træffes beslutningerne ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen repræsenterede.


§ 15 Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne, bortset fra § 8 stk. 1, kræves mindst 2/3 flertal af medlemmerne. Hvis dette ikke foreligger, men simpelt flertal i overens-stemmelse med § 14 stk. 4 opnås for forslaget, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan ændringerne vedtages med 2/3 af de på den ekstra-ordinære generalforsamling repræsenterede. Vedtægtsændringer må ikke stride mod retningsplanen eller offentlige bestemmelser.


§ 16 Over det af generalforsamlingen forhandlede, føres af bestyrelsens sekretær en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.


§ 17 En af kommunalbestyrelsen udpeget repræsentant skal, uden stemmeret, være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamling, og have ret til at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner. 

 

Bestyrelsen

§ 18 Bestyrelsen består af fem medlemmer, med henholdsvis to og tre medlemmer på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Genvalg kan finde sted. Når et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen udtræder han samtidig af bestyrelsen.


§ 19 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og ved-ligeholdelse af  fællesarealer.

Bestyrelsen må ikke beslutte eller afholde udgifter, der kræver ekstra kontingentopkrævninger, uden at dette er forelagt og godkendt af en generalforsamling.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når mindst tre medlemmer stemmer for.

Ved hvert bestyrelsesmøde føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde.


§ 20 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen, eller af formand og kasserer i forening.

 

Revision og regnskab

§ 21 Generalforsamlingen vælger for et år ad gangen to revisorer og en  revisorsuppleant. Disse kan ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne kan når som helst foretage eftersyn af likvide midler, og skal foretage mindst et uanmeldt eftersyn om året.


§ 22 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første år dog fra stiftelsen til 31. december 1977.

Regnskabet for det forløbne år og budgettet for det indeværende år skal tilstilles revisorerne inden 31. januar. Regnskab og budget skal, forsynet med revisorerklæring og bestyrelsens underskrift, udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Foreningens ophør

§ 23 Foreningens ophør kan kun vedtages efter samme regler som gælder for vedtægtsændringer 

(jf. § 15).

Forslag om ophør skal indeholde forslag om fordeling af foreningens eventuelle formue og anlæg. 

Foreningen kan ikke opløses uden godkendelse af den påtaleberettigede i henhold til retningsplanen.

Således vedtaget af den stiftende generalforsamling den 23. maj 1977, med senere ændringer.